صفحه دانلود همه فیلم‌های آموزش کامپیوتر

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

در این صفحه برای راحتی کاربران، تمامی فیلم‌های آموزش کامپیوترِ آماده شده را به صورت فهرست وار، لیست کرده ام.

اگر مایل به دیدن صفحه مخصوص فیلم آموزشی هستید، می‌توانید روی “توضیحات” که در مقابل عنوان فیلم آموزشی هست، کلیک کنید تا به صفحه فیلم آموزشی هدایت شوید.
این لیست با اضافه شدن فیلم های‌آموزشی جدید، به روزرسانی خواهد شد.

فیلم‌های رایگان آموزش دوره +A

CompTIA A+ Logo

آموزش برنامه +A جلسه 1    زمان: 45:06    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 2    زمان: 47:02    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 3    زمان: 47:40    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 4    زمان: 20:08    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 5    زمان: 21:21    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 6    زمان: 13:52    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 7    زمان: 14:20    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 8    زمان: 13:57    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 9    زمان: 22:22    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 10    زمان: 12:33    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 11    زمان: 28:28    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 12    زمان: 19:21    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 13    زمان: 13:55    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 14    زمان: 32:01    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 15    زمان: 23:18    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 16    زمان: 10:46    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 17    زمان: 16:37    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 18    زمان: 30:24    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 19    زمان: 09:17    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 32    زمان: 16:16    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 33    زمان: 16:16    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 49    زمان: 17:15    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 50    زمان: 14:27    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 51    زمان: 24:56    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 52    زمان: 21:45    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 53    زمان: 18:07    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 54    زمان: 14:03    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 55    زمان: 22:34    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 56    زمان: 15:12    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 57    زمان: 12:13    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 58    زمان: 14:03    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 63    زمان: 13:09    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 80    زمان: 15:45    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 88    زمان: 09:54    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 92    زمان: 24:33    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 97    زمان: 20:51    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 100    زمان: 13:22    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 122    زمان: 18:34    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 131    زمان: 12:50    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 132    زمان: 17:05    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 145    زمان: 22:36    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 148    زمان: 20:35    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 154    زمان: 20:01    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 182    زمان: 36:03    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 183    زمان: 38:24    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 189    زمان: 20:46    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 195    زمان: 21:29    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 198    زمان: 21:29    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 199    زمان: 13:58    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 203    زمان: 20:19    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 210    زمان: 49:07    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 227    زمان: 15:18    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 243    زمان: 20:56    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 248    زمان: 18:51    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 250    زمان: 24:49    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 251    زمان: 21:29    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 262    زمان: 25:58    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 272    زمان: 10:19    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 275    زمان: 15:26    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 285    زمان: 16:36    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 286    زمان: 16:36    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 287    زمان: 20:01    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 291    زمان: 20:22    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 300    زمان: 26:28    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 304    زمان: 35:26    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 307    زمان: 16:58    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 312    زمان: 16:19    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 316    زمان: 18:10    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 326    زمان: 19:35    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 341    زمان: 45:06    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 353    زمان: 20:08    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 356    زمان: 20:29    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه +A جلسه 358    زمان: 13:55    لینک آپارات    توضیحات

 

فیلم‌های آموزش برنامه Word

word logo

آموزش برنامه Word جلسه 1    زمان: 46:32    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 2    زمان: 25:20    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 3    زمان: 40:56    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 4    زمان: 47:09    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 5    زمان: 40:18    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 6    زمان: 40:18    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 7    زمان: 51:15    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 8    زمان: 54:04    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه Word جلسه 9    زمان: 45:22    لینک آپارات    توضیحات

فیلم‌های آموزش برنامه PowerPoint

PowerPoint Logo

آموزش برنامه PowerPoint جلسه 1    زمان: 28:32      لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه PowerPoint جلسه 2    زمان: 1:05:24    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه PowerPoint جلسه 3    زمان: 1:04:46    لینک آپارات    توضیحات

آموزش برنامه PowerPoint جلسه 4    زمان: 57:29       لینک آپارات    توضیحات

0
Would love your thoughts, please comment.x