آخرین مطالب:

Rubika PowerPoint Part 3

آموزش PowerPoint جلسه 3

در جلسه سوم آموزش PowerPoint به آموزش ابزارهای موجود در تب های Animation و Transition می پردازیم.